วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์

จากการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาที่เรียนมาในด้านของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ซึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในการทำงานได้รู้จักกับผู้ร่วมงานมากขึ้น ในอายุที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องรู้จักวางตัว และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคน และสภาพแวดล้อมต่างๆ และรู้ว่าควรปฎิบัติตนเช่นไรจึงจะเหมาะสม เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรพูดและควรวางตัวเช่นไร

2. มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ในการทำงานต้องมีความรับผิดชอบ จึงต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร และปฎิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมามีคุณภาพ

3. มีความละเอียดรอบครอบมากยิ่งขึ้น
ในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายควรทำอย่างตั้งใจ และละเอียดรอบครอบ จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด หรือผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 12 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน
 2. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 4 ผืน
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 2 ชุด
ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- ปริ้นทืใบเสนอขายผิดหน้า

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนที่จะปริ้นท์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 8 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 2. ปากกาทรงครอส จำนวน 10 ด้าม
 3. คู่มือสอบตัวแทนมาตรฐาน จำนวน 3 เล่ม
 4. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 22 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. เสื้อสโมสร BLA จำนวน 17 ตัว
 2. Gift Set เหยือกน้ำ 3 ชุด
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 3 ด้าม
 4. คู่มือสอบตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 4 เล่ม
 5. เสื้อโปโลสัมนา จำนวน 2 ตัว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 27 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. เสื้อสโมสร BLA จำนวน 35 ตัว
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 3 ชุด
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 5 ด้าม
 4. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 20 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 3 ชุด
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 1 คัน
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 10 ด้าม

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- ปริ้นท์ใบเสนอขายผิดหน้า

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนปริ้นท์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการวางตัว และการปฎิบัติตัว

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 15 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 2 ชุด
 3. กระเป๋า Shopping จำนวน 25 ใบ
 4. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 17 ใบ
 5. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 20 ผืน
 6. ปากกาทรงคอรส จำนวน 13 ด้าม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 20 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 120 ใบ
 2. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 300 ใบ
 3. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 20 ผืน
 4. ปากกาทรงคอรส จำนวน 15 ด้าม
 5. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 8 ชุด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 60 ใบ
 2. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 100 ใบ
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 2 ชุด
 4. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 10 ผืน
 5. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 14 คัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 30 ผืน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 70 ใบ
 3. นาฬิกา จำนวน 5 เรือน
 4. ปากกาทรงครอส จำนวน 15 ด้าม

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมผิด ยอดรวมไม่ตรง

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ก่อนลงตัวเลข ต้องเช็คให้ละเอียดก่อนอีกครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ทำงานละเอียดมากขึ้น รู้จักตรวจทานอีกครั้งหลังจากทำงานนั้น ๆ เสร็จแล้ว

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 2. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 11 ผืน
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 5 ด้าม
 4. นาฬิกา จำนวน 2 เรือน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 6 ผืน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 5 ใบ
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 3 ชุด
 4. นาฬิกา จำนวน 5 เรือน
 5. ปากกาทรงครอส จำนวน 30 ด้าม

วันที่ 9 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. นาฬิกา จำนวน 5 เรือน
 2. ปากกาทรงครอส จำนวน 17 ด้าม
 3. กระเป๋า Shopping จำนวน 13 ใบ
 4. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 5. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 7 ผืน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. นาฬิกา จำนวน 4 เรือน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 3. กระเป๋า Shopping จำนวน 20 ใบ
 4. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 4 คัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. นาฬิกา จำนวน 8 เรือน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 12 ด้าม
 4. กระเป๋า Shopping จำนวน 32 ใบ

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- เครื่องปริ้นท์หมึกซีด ปริ้นท์ออกมาตัวหนังสือไม่ชัด

วิธีการแก้ไขปัญหา
- เปลี่ยนผ้าหมึกเครื่องปริ้นท์ใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง รวมทั้งการรู้จักควบคุมอารมณ์ในการทำงาน

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 31 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 23 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 40 ผืน
 2. นาฬิกา จำนวน 15 เรือน
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 13 ชุด
 4. เสื้อโปโล จำนวน 83 ตัว
 5. ปากกาทรงครอส จำนวน 10 ด้าม
 6. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 7 คัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 23 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 7 ชุด
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน
 3. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 10 ผืน
 4. ปากกาทรงครอส จำนวน 23 ด้าม
 5. การ์ดวันเกิด จำนวน 7 ชุด
 6. นาฬิกา จำนวน 9 เรือน

2 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 5 แผ่น
- จัดทำเอกสารสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นสินค้า่ส่วนส่งเสริมการขาย ปี 2542
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. นาฬิกา จำนวน 10 เรือน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 3. คู่มือสอบตัวแทนมาตรฐาน จำนวน 3 เล่ม
 4. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 3 ผืน

3 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. เสื้อโปโล จำนวน 1 ตัว
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 3 ชุด
 3. นาฬิกา จำนวน 4 เรือน
 4. การ์ดวันเกิด จำนวน 5 ชุด

4 กุมภาพันธ์ 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 15 ผืน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 3. ปากกาทรงครอส จำนวน 10 ด้าม
 4. นาฬิกา จำนวน 2 เรือน
ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- ปริ้นท์ใบเสนอขายผิดหน้า

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ปริ้นท์ใบใหม่ ตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนที่จะปริ้นท์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

24 - 28 มกราคม 2554

วันที่ 24 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 35 ผืน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 120 ใบ
 3. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 4 คัน
 4. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 4 ชุด

วันที่ 25 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 20 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 1 คัน
 3. กระดาษห่อของขวัญ จำนวน 2 แผ่น
 4. คู่มือสอบตัวแทนมาตรฐาน จำนวน 15 เล่ม

วันที่ 26 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 10 คัน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 60 ใบ
 3. นาฬิกา จำนวน 20 เรือน
 4. คู่มือตัวแทนมาตรฐาน จำนวน 10 เล่ม

วันที่ 27 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 27 ใบ
 2. นาฬิกา จำนวน 13 เรือน
 3. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 7 คัน

วันที่ 28 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. เสื้อโปโล จำนวน 18 ตัว
 2. นาฬิกา จำนว 13 เรือน
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 5 ชุด
 4. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 3 คัน

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- เขียนใบส่งสินค้าผิดสาขา

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะเขียน

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้หลักการทำงานว่าควรทำอย่างไร และควรพูดกับลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าสอบถามข้อมูลต่างๆ

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

วันที่ 17 - 21 มกราคม 2554

วันที่ 17 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 43 ใบ
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 10 ชุด
 3. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 5 คัน
 4. นาฬิกา จำนวน 7 เรือน

วันที่ 18 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 7 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าเอกสาร จำนวน 20 ใบ
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 7 ชุด
 3. กระดาษห่อของขวัญ จำนวน 4 แผ่น

วันที่ 19 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 7 คัน
 2. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 6 ชุด
 3. นาฬิกา จำนวน 3 เรือน

วันที่ 20 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 13 ชุด
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 17 ใบ
 3. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 25 คัน
 4. นาฬิกา จำนวน 7 เรือน

วันที่ 21 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. นาฬิกา จำนวน 7 เรือน
 2. การ์ดวันเกิด จำนวน 5 ชุด
 3. กระดาษห่อของขวัญ จำนวน 2 แผ่น


ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- จัดสินค้าผิดจากใบสั่งซื้อ

วิธีแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คสินค้าทุกครั้ง ก่อนที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

- รู้จักการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

วันที่ 10 - 14 มกราคม 2554

วันที่ 10 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 30 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 5 คัน
 3. นาฬิกา จำนวน 4 เรือน

วันที่ 11 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- เย็บใบแทรกหนังสือคู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน จำนวน 1,197 ชุด
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 25 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 15 คัน
 3. กระเป๋าเอกสาร จำนวน 5 ใบ

วันที่ 12 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 3 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 5 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 11 คัน
 3. นาฬิกา จำนวน 13 เรือน
 4. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 25 ผืน

วันที่ 13 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- สรุปการสั่งซื้อสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือน 2551-2553 จำนวน 12 ไตรมาส
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 90 ผืน
 2. นาฬิกา จำนวน 5 เรือน

วันที่ 14 มกราคม 2554

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน มกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มกอล์ฟ จำนวน 3 คัน
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 4 คัน
 3. Gift Set เหยือกน้ำ จำนวน 8 ชุด
 4. กระเป๋าเอกสาร จำนวน 3 ใบ

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมผิด ยอดรวมไม่ตรง

วิธีแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คอย่างละเอียด ก่อนลงรายการเพื่อป้องกันการผิดพลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การทำงานจริง และรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

วันที่ 4 - 7 มกราคม 2554

วันที่ 4 มกราคม 54

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 36 คัน
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 20 ใบ
 3. นาฬิกา จำนวน 10 เรือน

วันที่ 5 มกราคม 54

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนมกราคม 2554
- จัดทำเอกสารรายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้า ปี 2552-2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 12 คัน
 2. นาฬิกา จำนวน 15 เรือน
 3. กระเป๋า Shopping 20 ใบ

วันที่ 6 มกราคม 54

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนมกราคม 2554
- สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นสินค้าส่วนส่งเสริมการขาย ปี 2539-2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 70 ใบ
 2. นาฬิกา จำนวน 15 เรือน

วันที่ 7 มกราคม 54

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนมกราคม 2554
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 50 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 20 คัน
 3. การ์ดวันเกิด จำนวน 20 ชุด

ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อสินค้าผิด
- ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เวลาจะทำงานทำให้มีความล่าช้า


วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คสินค้าอย่างรอบครอบก่อนที่จะให้ลูกค้า
- บอกพี่ว่าขอใช้คอมพิวเตอร์ หรือรอให้พี่ใช้คอมพิวเตอร์เสร็จก่อน แล้วค่อยใช้ต่อ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เรียนรู้การทำงานที่ดี และเป็นระบบ มีความละเอียดรอบครอบมากขึ้น

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553

วันที่ 27 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 95 ใบ
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 70 ใบ
 3. ไดอารี่ (ปกแข็ง) จำนวน 70 เล่ม
 4. ปฎิทินแขวน จำนวน 105 ชิ้น

วันที่ 28 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนธันวาคม 2553
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 6 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 70 ใบ
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 50 ใบ
 3. ผ้ากันเปื้อน จำนวน 13 ผืน

วันที่ 29 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือนธันวาคม 2553
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 5 แผ่น
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 70 ใบ
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 62 ใบ
 3. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 10 คัน

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- เครื่องปริ้นท์หมึกซีด

วิธีการแก้ไขปัญหา

- เปลี่ยนตลับหมึกใหม่ แล้วปริ้นท์อีกครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553

วันที่ 20 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนธันวาคม 2553
- จัดส่งสินค้าไปยังสาขา ดังนี้
 1. สาขาหาดใหญ่ จำนวน 2 กล่อง
 2. สาขาพิษณุโลก จำนวน 3 กล่อง
 3. สาขาตรัง จำนวน 1 กล่อง
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 200 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 15 คัน
 3. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 70 ใบ

วันที่ 21 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 95 ใบ
 2. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 25 คัน
 3. กระดาษห่อของขวัญ จำนวน 10 แผ่น
 4. แบบบันทึกข้อมูลลูกค้า จำนวน 2 ชุด

วันที่ 22 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนธันวาคม 2553
- จัดส่งสินค้าไปยังสาขา ดังนี้
 1. สาขาชุมพร จำนวน 2 กล่อง
 2. สาขาตรัง จำนวน 2 กล่อง
 3. สาขาภูเก็ต จำนวน 1 กล่อง
 4. สาขาขอนแก่น จำนวน 1 กล่อง

วันที่ 23 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนธันวาคม 2553
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 5 ใบ
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 8 คัน
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 250 ใบ
 3. กระเป๋า Shopping จำนวน 4 ใบ

วันที่ 24 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนธันวาคม 2553
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 92 ใบ
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 65 ใบ
 2. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 50 ใบ
 3. นาฬิกา จำนวน 17 เรือน
 4. ร่มยาว (ด้ามไม้) จำนวน 10 คัน

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อซ้ำสองครั้ง
- ปริ้นท์ใบเสนอขายผิดหน้า

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

- เวลาจัดสินค้าเสร็จแล้ว ให้เซ็นชื่อกำกับไว้ในใบสั่งซื้อสินค้า
- ตรวจเช็คใบเสนอขายก่อนว่าลูกค้าต้องการปริ้นท์หน้าไหน ก่อนที่จะทำการปริ้นท์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้ที่อาวุโสกว่า และเรียนรู้การปฎิบัติตัวที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2553

วันที่ 13 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน ธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งจองสินค้าเทศกาล ดังนี้
 1. ไดอารี่ (ปกแข็ง) จำนวน 1,300 เล่ม
 2. ปฎิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 1,250 เล่ม
 3. Year Plan จำนวน 750 เล่ม

วันที่ 14 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน ธันวาคม 2553
- ปริ้นท์ใบสั่งซื้อสินค้าเทศกาลปี 2554 จำนวน 150 ใบ
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 27 ใบ
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้ิอ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 10 ใบ
 2. คู่มือตัวแทนมาตรฐาน จำนวน 3 เล่ม

วันที่ 15 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน ธันวาคม 2553
- ตัดสต๊อคสินค้าจากใบสั่งซื้อสินค้าเทศกาล ดังนี้
 1. ปฎิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 4,633 ชิ้น
 2. ไดอารี่ (ปกแข็ง) จำนวน 963 เล่ม
 3. ไดอารี่ (ปกหนัง) จำนวน 188 เล่ม
 4. Year Plan จำนวน 904 เล่ม
 5. ส.ค.ส. จำนวน 600 ชุด
 6. ปฎิทินแขวน จำนวน 1,349 ชิ้น

วันที่ 16 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน ธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 100 ใบ
 2. นาฬิกา จำนวน 25 เรือน
 3. เสื้อ Jacket จำนวน 3 ตัว
 4. แบบประกันกรุงเทพ 115 จำนวน 50 ใบ
 5. แบบประกัน 18/12 จำนวน 40 ใบ

วันที่ 17 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน ธันวาคม 2553
- โทรแจ้งลูกค้าให้มารับสินค้าเทศกาล ปี 2554 จำนวน 20 ราย
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่ม จำนวน 25 คัน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 170 ใบ
 3. นาฬิกา จำนวน 8 เรือน
 4. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 30 ใบ

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- นำสินค้าออกมาจากห้ีองสต๊อคมากเกินไป ไม่มีที่เก็บสินค้า

วิธีแก้ไขปัญหา

- ก่อนนำสินค้าออกมาจากห้องสต๊อค ต้องเช็คก่อนว่าสินค้าใกล้หมดหรือยัง ถ้าใกล้หมดแล้วค่อยนำสินค้าออกมา

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้หลักการทำงานต่างๆ และการทำงานที่รอบครอบมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2553

วันที่ 7 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมเดือน ธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 30 ใบ
 2. เสื้อ Jacket จำนวน 2 ตัว
 3. ร่ม จำนวน 5 คัน

วันที่ 8 ธันวาคม 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมเดือน ธันวาคม 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งจองสินค้าเทศกาล ดังนี้
 1. ปฎิทินแขวน จำนวน 200 แผ่น
 2. Year Plan จำนวน 50 เ่ล่ม
 3. ส.ค.ส. จำนวน 50 ชุด

วันที่ 9 ธันวาคม 53

- จัดสินค้าจากใบสั่งจองสินค้าเทศกาลและเช็คสต๊อคสินค้า ดังนี้
 1. ปฎิทินแขวน จำนวน 450 แผ่น
 2. Year Plan จำนวน 250 เล่ม
 3. ส.ค.ส. จำนวน 140 ชุด
 4. ปฎิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 1,400 แผ่น

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- เครื่องปริ้นท์ติด ปริ้นท์ไม่ออก

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ดึงกระดาษออกแล้วปริ้นท์ใหม่อีกครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

- สามารถทำงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และรู้ท้ักษะต่างๆ ในการทำงาน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2553

วันที่ 29 พฤศจิกายน 53

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 10 ใบ
- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- โทรศัพท์แจ้งลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า จำนวน 4 ราย
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 20 ใบ
 2. แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 15 แพ็ค

วันที่ 30 พฤศจิกายน 53

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 13 ใบ
- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 5 ใบ
 2. สมุดตารางนำวิถี จำนวน 3 เล่ม
 3. คู่มือสอบตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 2 เล่ม
 4. ร่ม จำนวน 2 คัน
 5. แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 4 แพ็ค

วันที่ 1 ธันวาคม 53

- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งจองสินค้าเทศกาล ดังนี้
 1. ปฎิทินแขวน จำนวน 1,481 แผ่น

วันที่ 2 ธันวาคม 53

- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดทำใบนำส่งสินค้า ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 50 ใบ
 2. การ์ดวันเกิด จำนวน 80 ใบ
 3. ใบสำรวจความคิดเห็น จำนวน 10 เล่ม

วันที่ 3 ธันวาคม 53

- จัดส่งสินค้าไปยังสาขาเชียงใหม่ และสาขาชลบุรี จำนวน 2 กล่อง
- จัดสินค้าจากใบสั่งจองสินค้าเทศกาล ดังนี้
 1. Year Plane ประมาณ 500 เล่ม
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มพับ 3 ตอน จำนวน 10 คัน
 2. ร่มกอล์ฟ จำนวน 10 คัน
 3. การ์ดวันเกิด จำนวน 30 ชุด
 4. กระเป๋า Shopping จำนวน 150 ใบ

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- จัดสินค้าผิดจากใบสั่งซื้อ

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ตรวจเช็คสินค้าทุกครั้งว่าสินค้าครบหรือไม่ ก่อนที่จะให้ลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2553

วันที่ 22 พฤศจิกายน 53

- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 • กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 30 ใบ
 • ปากกา จำนวน 10 แพ็ค
 • แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 12 แพ็ค
 • คู่มืออัตราเบี้ยประกัน จำนวน 1 เล่ม
 • กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 20 ใบ
 • กระเป๋า Shopping จำนวน 15 ใบ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 53

- สรุปรายการส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 • กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 20 ใบ
 • ปากกา จำนวน 4 แพ็ค
 • คู่มืออัตราเบี้ยประกัน จำนวน 5 เล่ม
 • แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 5 แพ็ค

วันที่ 24 พฤศจิกายน 53

- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 • เสื้อPolo จำนวน 6 ตัว
 • เสื้อJacket จำนวน 2 ตัว
 • กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 30 ใบ
- เช็คสินค้าในสต๊อค ดังนี้
 • เสื้อPolo จำนวน 12 ตัว
 • เสื้อJacket จำนวน 65 ตัว
 • เสื้อPolo (สัมนา) จำนวน 62 ตัว
- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน พฤศจิกายน 2553

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

- เย็บใบแทรกหนังสือคุ่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน จำนวน 1,425 ชุด
- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบส่งเสริมการขายประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 • ร่ม จำนวน 8 คัน
 • กระเป๋า Shopping จำนวน 10 ใบ
 • แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 10 แพ็ค
 • กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 20 ใบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 • กระเป๋า Shopping จำนวน 30 ใบ
 • ร่ม จำนวน 30 คัน
 • การ์ดวันเกิด จำนวน 15 ชุด
 • แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 10 แพ็

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- หาไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เจอ

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ค่อย ๆ เปิดหาไฟล์งานใหม่อีกครั้ง อย่างช้าๆ และละเอียดรอบครอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

- เรียนรู้การพูดคุยกับคนที่อาวุโสกว่า และรู้จักวิธีการรับโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553
วันที่ 15 พฤศจิกายน

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 27 ใบ
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. เสื้อ Polo จำนวน 4 ตัว
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 15 ใบ
 3. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 10 ใบ
 4. แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 5 แพ็ค
 5. เสื้อ Jacket จำนวน 1 ตัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 15 ใบ
-สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนพฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้

 1. เสื้อ Polo จำนวน 5 ตัว
 2. เสื้อ Jacket จำนวน 1 ตัว
 3. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 20 ใบ
 4. Tissue ทรงลูกเต๋า จำนวน 4 กล่อง
 5. แก้วน้ำ (แพ็คคู่) จำนวน 5 แพ็ค

วันที่ 17 พฤศจิกายน

- จัดแบบบันทึกข้อมูลลูกค้า จำนวน 16 ชุด
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 7 ใบ
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping จำนวน 5 ใบ
 2. เสื้อ Polo จำนวน 3 ตัว
 3. คู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน จำนวน 8 เล่ม
 4. ปากกา จำนวน 5 แพ็ค
 5. สมุดตารางนำวิถี จำนวน 1 เล่ม
วันที่ 18 พฤศจิกายน

- สรุปรายการสินค้าส่งเสริมการขาย เดือนพฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. คู่มืออัตราเบี้ยประกัน จำนวน 2 เล่ม
 2. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 100 ใบ
 3. กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 20 ใบ
 4. กระเป๋า Shopping จำนวน 5 ใบ
 5. ร่มยาว จำนวน 2 คัน
 6. แผนการศูนย์งานของผู้จัดการ จำนวน 3 เล่ม
วันที่ 19 พฤศจิกายน

- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. ร่มยาว จำนวน 5 คัน
 2. กระเป๋า Shopping จำนวน 40 ใบ
 3. ปากกา จำนวน 6 แพ็ค
 4. คู่มืออัตราเบี้ยประกัน จำนวน 1 เล่ม
 5. กระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 20 ใบ

ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- ตรวจนับรายการสินค้าผิด ทำให้สินค้าไม่ครบ

- เครื่องแฟกซ์กระดาษติด

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ตรวจนับอีกครั้ง และนับอย่างละเอียด รอบครอบ

- ดึงกระดาษออกแล้วแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง


ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่ไม่เคยใช้ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553


วันที่ 8 พ.ย. 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
- ปริ้นท์ใบเสนอขาย จำนวน 15 ใบ
- จัดรายงานการโอนย้ายสินค้าเข้าแฟ้ม 1 ชุด
- จัดรายงานรายละเอียดยอดสินค้าขายเข้าแฟ้ม 1 ชุด
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้

 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ 10 ใบ
 2. กระเป๋าสปันบอนด์ 50 ใบ
 3. Tissue ทรงลูกเต๋า 5 กล่อง


วันที่ 9 พ.ย. 53

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย 6 ใบ
- เช็คสินค้าในสต๊อค ดังนี้

 1. เสื้อ Jacket 80 ตัว
 2. เสื้อ Polo จำนวน 52 ตัว

- จัดทำใบเช็คสินค้าในสต๊อค จำนวน 3 ใบ
- ปริ้นท์ใบเช็คสต๊อค รับสินค้าโครงการ 8 ใบ

10 พ.ย. 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- เย็บใบแทรกหนังสือคู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน จำนวน 500 ชุด
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้

 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ 50 ใบ
 2. แก้วน้ำแพ็คคู่ 10 แพ็ค
 3. การ์ดวันเกิด 2 ชุด
11 พ.ย. 53

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- เช็คสินค้าในสต๊อคและจัดเรียง ดังนี้

 1. แบบบันทึกข้อมูลลูกค้า 90 ชุด
 2. แบบประกันดังใจ 18/12 200 ชุด
 3. แบบประกันดังฝัน 50 ชุด
 4. แบบประกันห่วงรัก ป้องรัก 50 ชุด
 5. แบบประกันดังฝัน 110 100 ชุด
 6. แบบประกันกรุงเทพ 115 200 ชุด
 7. แบบประกัน ดังใจ 10/7 200 ชุด
 8. เพิ่มเติมอัตราเบี้ย 300 ชุด

12 พ.ย. 53

- ปริ้นท์ใบเสนอขาย 5 ใบ
- เช็คสินค้าในสต๊อค ดังนี้
1. ปากกา 100 แพ็ค

- สรุปรายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขาย เดือน พฤศจิกายน 2553
- จัดสินค้าจากใบสั่งซื้อ ดังนี้
 1. กระเป๋า Shopping 40 ใบ
 2. เสื้อ Polo 8 ตัว
 3. แก้วน้ำแพ็คคู่ 6 แพ็ค
ปัญหาในการปฎิบัติงาน

- ในการตรวจเช็คสต๊อค มีการนับผิดพลาด ทำให้จำนวนสินค้าคลาดเคลื่อน

แนวทางแก้ไขปัญหา
- ในการตรวจเช็ค ควรนับให้ละเอียด รอบครอบ


ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การปฎิบัติงานว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553

วันที่ 1 พ.ย. 53

- จัดทำ Index รายชื่อลูกค้า ประมาณ 20 คน
- จัดสินค้าจากใบสินค้าส่งเสริมการขาย ดังนี้
 1. กระเป๋าอเนกประสงค์ 20 ใบ
 2. แก้วน้ำแพ็คคู่ 30 แพ็ค
 3. ปากกา 6 แพ็ค
 4. กระเป๋าสปันบอนด์ 20 ใบ
 5. Tissue ทรงลูกเต๋า 10 กล่อง
 6. การ์ดวันเกิด 3 ชุด
 7. แบบประกันดังฝัน 5 ใบ
 8. คู่มือตัวแทน 2 ใบ

วันที่ 2 พ.ย. 53

- จัดเรียงและทำ Index รายการโอนย้ายสินค้า เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2552
- รายงานการตัดชำรุดสินค้า เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2552
- รายงานใบรับจากการผลิต เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2552
- รายงานสรุปยอดขายตามประเภทสินค้า เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2552 และ เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553
- รายงานรายละเอียดยอดสินค้าขาย เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2552 และ เดือนมกราคม ถึง เดือน ตุลาคม 2553

วันที่ 3 พ.ย. 53

- สรุปรายงานการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน ตุลาคม 2553
- สรุปการสั่งซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการขายประจำปี 2553 จำนวน 4 ไตรมาส

วันที่ 4 พ.ย. 53

- จัดเอกสารสรุปและทำ Index รายการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายประจำเดือน ปี 2549 ถึงปี 2551
- สรุปประจำเดือนและทำ Index วัสดุส่งเสริมการขายของปี 2552 ถึงปี 2553
- ปั้มตรา ส่วนส่งเสริมการตลาด ลงใน Label ที่อยู่ของสาขาต่าง ๆ ประมาณ 700 แผ่น

วันที่ 5 พ.ย. 53

- ทำ Index และสรุปรายการสั่งสินค้าส่งเสริมการขาย ว่าสินค้าอนุมัติวันไหน ได้รับเมื่อไหร่ และจำนวนกี่ชิ้น ในปี 2553 จำนวน 3 ไตรมาส
- ปั้มตรา ส่วนส่งเสริมการตลาด ลงใน Label ที่อยู่ของสาขาต่าง ๆ ประมาณ 500 แผ่น

ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- สรุปยอดขายได้ตัวเลขไม่ลงตัว และทำยังไม่ค่อยเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา

- ตรวจสอบตัวเลขใหม่อย่างละเอียด และเวลามีปัญหาอะไรก็จะสอบถามพี่ที่ให้งานว่าควรทำอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้เรียนรู้การเข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้น เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น